Vlastnosti hypotéky na pozemkyWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jedným zo spôsobov, ako uplatniť svoje vlastníctvo majetku, je schopnosť ho použiť ako kolaterál. Výnimkou nie sú ani vlastnícke pozemky (so stavbami alebo bez nich). Budete musieť čeliť potrebe zložiť zábezpeku, napríklad pri získavaní bankových pôžičiek na svoje meno, alebo ak konáte ako ručiteľ (ručiteľ) pri podávaní žiadosti o pôžičku tretími stranami, pri prijímaní tovaru na predaj, keď prenájom drahých predmetov v mnohých ďalších prípadoch.

V porovnaní s najbežnejšie používanými typmi kolaterálu, ako je byt alebo vozidlo, je v prípade hypotéky aj hypotéky v mnohých prípadoch výhodnejšie použiť pozemok ako kolaterál. Napríklad prekážkou pri využívaní mestského bytu ako záruky je zaťaženie v podobe osôb, ktoré tam žijú a majú trvalý pobyt na adrese.

Napriek skutočnosti, že zákon o bývaní RF ustanovuje odhlásenie všetkých osôb pri zmene majiteľa bytu do pôvodného stavu, banky spravidla odmietajú uznať nehnuteľnosť určenú na bývanie ako založenú vec, kým zástavca nepredloží potvrdenia na formulároch 7 a 9 o neprítomnosti osôb zaregistrovaných v byte. Zástavca navyše, bez ohľadu na to, ako dôveruje svojim finančným možnostiam, by nikdy nemal vylúčiť možnosť okolností vyššej moci, za ktorých nebude schopný splniť svoje povinnosti, a zástava sa stane majetkom veriteľa. Strata pozemku je vo väčšine prípadov síce nepríjemná, ale nie taká katastrofická udalosť v živote človeka, ako strata jeho jediného domova. Pokiaľ ide o vozidlá, aj keď sú niektorí veritelia pripravení vziať auto ako záruku, zvyčajne je to za veľmi nepriaznivých podmienok. Hodnotenie automobilu je oveľa lacnejšie ako trhová hodnota, je potrebné uzavrieť celú poistnú zmluvu na náklady majiteľa, ďalšie obmedzenia sú často uvalené na právo na obsluhu vozidla, okruh osôb oprávnených viesť motorové vozidlo vozidlo atď.

Čo treba mať na pamäti, ak má byť váš pozemok zastavený?

Najskôr sa uistite, že hodnota pozemku za trhové ceny nie je nižšia ako množstvo založených finančných prostriedkov (banky zvyčajne požadujú prekročenie hodnoty založenej nehnuteľnosti asi o 40 až 60% v porovnaní s celkovou platbou na pôžička). Informácie o približnej trhovej hodnote pozemku je možné získať porovnaním ceny podobných pozemkov v realitných kanceláriách a špecializovaných katalógoch. Ak sa na vašom webe nachádzajú budovy, zábezpekou budú pozemky aj budovy v „jednom balíku“, takže budete musieť vyhodnotiť všetky objekty nehnuteľností nachádzajúce sa na pozemku. Je potrebné mať na pamäti, že konečnú sumu hypotekárneho oceňovania nehnuteľnosti určuje hypotekárny záložca. Môžete s hodnotením súhlasiť, alebo ak nesúhlasíte, odmietnuť uzavrieť dohodu s týmto veriteľom, ale veriteľ nie je zodpovedný za doloženie a preukázanie svojho posúdenia vášho majetku použitého ako záruka.

Ďalším krokom bude kontrola súladu vlastníctva dokumentov. Ako zábezpeku môžete prirodzene ponúkať iba nehnuteľnosť, ktorá vám patrí. Pokiaľ ide o pozemok, takými dokladmi sú osvedčenie o vlastníctve a katastrálny pas pozemku a pre budovy, stavby a stavby umiestnené na pozemku osvedčenie o registrácii štátu a technický pas. Môže sa od vás tiež vyžadovať, aby ste poskytli dokumenty potvrdzujúce, že pri týchto predmetoch nevznikajú žiadne nedoplatky na zaplatení daní a účtov za energie. Ak bol pozemok zakúpený v čase, keď ste boli manželia, alebo v tomto období bol na pozemku, ktorý ste si kúpili pred manželstvom, postavený dom, môže sa vyžadovať notársky overený súhlas vášho manžela / manželky, ktorý bude nehnuteľnosť využívať ako zábezpeku.

Pri dlhodobej zmluve o výpožičke nie je vylúčené, že budete musieť založenú nehnuteľnosť vymeniť za inú alebo predať, aby ste mohli uskutočniť protikupný nákup ďalších predmestských alebo mestských nehnuteľností. Pred uzavretím úverovej zmluvy je lepšie prediskutovať s hypotékou možnosť takejto situácie. V prípadoch, keď je hodnota nadobudnutej nehnuteľnosti vyššia ako odcudzená, alebo ak ste už väčšinu dlhu zaplatili, môže vás veriteľ stretnúť niekedy na polceste tak, že umožní odcudzenie starého pozemku so súčasnou preregistráciou zástava za nový objekt.

Podľa článku 339 občianskeho zákonníka Ruskej federácie sa záložné právo na nehnuteľnosť podlieha registrácii spôsobom predpísaným pre príslušný majetok. Federálny zákon Ruskej federácie „O hypotékach (zárukách na nehnuteľnosti)“ zo 16. júla 1998 č. 102-FZ naznačuje, že hypotéky podliehajú štátnej registrácii justičnými inštitúciami v Jednotnom štátnom registri práv k nehnuteľnostiam v Spoločenstve. spôsobom predpísaným federálnym zákonom o štátnej registrácii práv k nehnuteľnostiam a zaoberá sa ním. Štátna registrácia sa vykonáva na mieste nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva. Na základe článku 14 zákona Ruskej federácie „O zástave“ č. 2872-1 z 29. mája 1992 je orgán, ktorý zástavu zaregistruje, povinný vydať zástavné právo aj zástavníkovi ako výpisy z registra na žiadosť záložcu, záložcu a iných zainteresovaných strán.

Victor Shchelokov,
Predseda predstavenstva
„Centrum právnej podpory používateľov pozemkov“
Petrohrad, st. Gorokhovaya, 53 +7 (812) 605-08-40


Záver dizertačnej práce na tému „Občianske právo, podnikateľské právo, rodinné právo, medzinárodné právo súkromné“, Farhiullina, Olesya Railovna

Pri zhrnutí výsledkov štúdie o vlastnostiach hypotéky na pozemky je potrebné poznamenať niektoré body.

1. Na konci 19. - začiatkom 20. storočia aktívne pokračoval proces požičiavania proti bezpečnosti pozemkov, ktoré chcel dlžník získať. Tento proces sa vyvinul za pomoci roľníckych pozemkových bánk, ktoré sa vytvorili takmer vo všetkých ruských provinciách, a prispel k prideleniu pôdy chudobným roľníkom. Predrevolučný ruský záložný zákon sa vyznačoval značnou časťou svojej normatívnej úpravy, dodržiavaním základných pojmov rímskeho práva a pomerne prísnymi pravidlami pre formu záložnej transakcie.

2. Charakteristickým rysom vývoja hypotéky v Rusku v predreformnom období v porovnaní so zahraničím bolo, že ako pôžička slúžila nielen pôda, ale aj poddanské duše. Bolo to kvôli dominancii poddanstva ako prežitého zvyšku feudalizmu.

4. V Ruskej federácii môže hypotéka vzniknúť na základe zákona a na základe dohody (zmluvná hypotéka). Na základe analýzy súčasnej legislatívy je možné dospieť k záveru, že hypotekárna zmluva na pozemky sa uzatvára v súlade so všeobecnými pravidlami ustanovenými v občianskom zákonníku Ruskej federácie, zákonom o hypotékach (článok 8 zákona). Účastníci druhov študovaných vzťahov sú povinní uviesť hlavné podmienky vrátane predmetu, výšky záložného práva, jeho posúdenia, podmienok a ďalších podmienok vyplývajúcich zo zvláštností tohto typu vzťahov alebo ďalších podmienok zahrnutých v zmluve. návrh jednej zo strán (článok 9 zákona o hypotéke).

5. Práva a povinnosti záložného veriteľa a záložného veriteľa možno podmienečne rozdeliť do štyroch skupín. Prvá skupina práv a povinností strán je spojená s uzavretím hypotekárnej zmluvy na pozemky a vzniká v predzmluvnom období, nemá zákonnú úpravu v zákone o hypotéke, pretože strany sú spojené s predbežným hodnotením (overovacie) kroky účastníkov budúcich právnych vzťahov.

Druhým je zaistenie bezpečnosti založeného majetku. Na nehnuteľný majetok (pozemok), o ktorého bezpečnosť majú účastníci hypotekárneho vzťahu záujem, sa vzťahuje ochrana zástavníkom aj záložcom.

Tretie je spojené s prevodom práv hypotekárneho záložníka na zastavaný pozemok na iné osoby alebo s ďalším bremenom na tomto pozemku.

Štvrté je spojené s postúpením práv zo záložného práva na hypotekárnu zmluvu na pozemok.

6. Predmetom hypotéky nemôže byť súčasť pozemku. Len čo sa časť pozemku individualizuje, ako to vyžaduje zákon, získa sa samostatný objekt, a nie jeho časť. V súčasnosti je aktuálna otázka vylúčenia konceptu „časti pozemku“ z mnohých článkov Občianskeho zákonníka Ruskej federácie, pretože predmetom civilistov by mal byť pozemok ako celok, a nie súčasť to.

7. Štátna registrácia hypotéky na pozemky má právo potvrdiť hodnotu, ale zároveň pôsobí ako prvok skutočného (právneho) zloženia potrebného na vznik práv a povinností. Registrácia štátu ako právny akt uznania a potvrdenia právnym stavom je charakteristickým znakom občiansko-právneho inštitútu nehnuteľností, najmä hypotéky na pozemky.

8. Nemecko má tradične vyvinutý a historicky regulovaný systém hypoték, ktorý je založený na jasnom systéme registrácie nehnuteľností, ako aj prísnej zákonnej registrácii vzniku a zániku záložného práva na nehnuteľnosť. Rozvoj modernej ruskej vedy o občianskom práve by sa mal uskutočňovať aj na úkor koncepcií formulovaných a testovaných na základe iných právnych systémov. Pri kreatívnom vypožičiavaní je však potrebné zohľadniť tradície ruského občianskeho práva, súčasné právne predpisy, existujúce ustanovenia ruského občianskeho práva a príslušné doktrinálne pokyny.

9. Podstatou hypotéky a jej hlavným rozdielom od iných spôsobov zabezpečenia podľa britského práva je, že vlastnícke právo k založenej nehnuteľnosti prechádza na hypotéku, ktorá sa tak stáva jej vlastníkom, aj keď nie v plnom rozsahu. Jeho vlastníctvo sa stáva absolútnym v prípade včasného nezaplatenia dlhu. Pri riadnom splnení záväzku alebo odpustení dlžníka od dlhu sa dlžníkovi vráti vlastnícke právo k majetku. Pri analýze zahraničných právnych skúseností z hľadiska možnosti ich uplatnenia v ruskom práve nie je potrebné mechanicky interpolovať ich normy týkajúce sa ruského právneho poriadku, ale analyzovať výhody ich použitia a možné negatívne dôsledky.

Myšlienka získania voľných peňazí na bezpečnosť pozemkov sa v post-perestrojkovej ruskej spoločnosti vzbudzuje od 90. rokov, keď štátne orgány tak aktívne vyzývali občanov, aby si vytvorili jednotlivé farmy. Takéto mechanizmy v určitej miere fungujú v mnohých krajinách a líšia sa od seba iba v podrobnostiach stanovených právnymi normami štátov. Takmer všade, kde je vyvinutá hypotéka na pozemky, občania samostatne a za pomerne krátky čas riešia problémy s bývaním.

Nikdy však neprišlo k skutočnej realizácii myšlienky voľného obehu pôdy v Rusku. Ale aj tak sa situácia už pohla zo zeme. Najmä banky sa vážne zaujímajú o možnosť vydávať peniaze spoločnostiam a jednotlivcom v oblasti bezpečnosti pozemkov.

Podľa moderných ruských právnych predpisov je prísľub pomerne zložitou právnou inštitúciou. Musí sa používať s prihliadnutím nielen na legislatívne akty priamo súvisiace so záložným právom, ale aj na ďalšie zákony upravujúce príslušnú oblasť podnikateľskej činnosti, pretože v dôsledku určitých porušení pri registrácii záložného práva stratí veriteľ v dobrej viere príležitosť vymôcť dlh od bezohľadného dlžníka a utrpieť značné straty ...

Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom Ruskej federácie sa exekúcia na základe záložného práva na nehnuteľnosť vykonáva súdnym rozhodnutím alebo mimosúdnou cestou v súlade s notársky overenou dohodou strán. Uzavretie druhého z nich je však možné až po tom, ako vzniknú dôvody vylúčenia z dôvodu hypotéky. Aj keď je podľa zákona predaj založeného majetku možný iba prostredníctvom verejných dražieb, zákon o hypotékach umožňuje možnosť predaja predmetu hypotéky aj mimo verejných dražieb, čo výrazne zjednodušuje postup vymáhania a obom stranám šetrí čas a peniaze.

Je však potrebné poznamenať, že napriek množstvu základných zákonov, ktoré upravujú oblasti hypotekárnych schém, je ešte veľa práce na odstránení rozporov a zlepšení legislatívy. Celkovo však možno rátať s tým, že v Rusku bude vybudovaný dobre fungujúci systém samofinancovania hypotekárnych úverov bez právnych rozporov, bez samovoľného financovania.


Aké sú pravidlá plánovania a výstavby na letných chatách SNT platné v roku 2021

Len málo ľudí, žiaľ, dodržiava minimálne odrážky stanovené pravidlami. Ak si prajete, môžete nájsť chybu na takmer akomkoľvek pozemku s letnou chatou alebo záhradou, ak majiteľ nie je perfekcionista, pokiaľ ide o dodržiavanie zákona. Pretože pozemky vydané na vydanie majú najčastejšie rozlohu 6 árov, musíte na tento pozemok umiestniť aspoň minimum: dom, kúpeľný dom, domácnosť, nezabúdať na záhradu a zeleninu záhrada. A tak sa ukázalo: niekde sú budovy umiestnené príliš blízko pri sebe, niekde nie sú stromy zasadené správne. Ak sa však porušenia týkajú výsadby stromov alebo kríkov, môžete napraviť situáciu, keď vás nespokojní susedia kontaktujú raz alebo dvakrát. A ak pri stavbe chaty alebo vane nebudú dodržané minimálne zarážky od hraníc pozemku? Tu je riešenie problému oveľa komplikovanejšie. Zvážte, aké pravidlá plánovania a rozvoja budú v platnosti v roku 2021, koľko metrov musí počas výstavby ustupovať od plotu.


Diplomová práca na tému: „Vlastnosti hodnotenia zabezpečenia hypotekárnych úverov (na príklade rezidenčných nehnuteľností v Rostove na Done)“ (s. 1)

Vzhľadom na veľký objem sa tento materiál nachádza na niekoľkých stránkach:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oceňovanie nehnuteľností Vlastníctvo Hypotéka Obytné nehnuteľnosti Pôžičky Vklady Vedecké publikácie Ekonomika Financie a bankovníctvo Poskytovanie hypotekárnych úverov Správa nehnuteľností Diplomová práca Rostov Hodnotiaca činnosť Hypotekárny kolaterál Hypotekárny kolaterál Hypotéka Oceňovanie majetku Absolvovanie diplomovej práce

MINISTERSTVO VZDELÁVANIA A VEDY RUSKEJ FEDERÁCIE

HOSPODÁRSKA UNIVERZITA V ROSTOVE (RINH)

Katedra finančného a ekonomického inžinierstva

Hlava Katedra IPPE, profesor, doktor ekonómie

„Vlastnosti posudzovania kolaterálu pre hypotekárne úvery
(na príklade nehnuteľností na bývanie v Rostove na Done) “

Špecialita 080105 „Financie a pôžička“

Vedecký vedúci práce

Ministerstvo financií L. V Bogoslavtseva

TEORETICKÉ ASPEKTY OCENENIA NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚČELY POSKYTOVANIA PÔŽIČIEK hypotéke ………………….

Koncept kolaterálu pri hypotekárnych úveroch.

Vlastnosti rezidenčných nehnuteľností ako predmet zabezpečenia ……….…

Špecifiká posudzovania kolaterálu pri hypotekárnych úveroch ………………………………………………. ………

VÝPOČET NÁKLADOV NA TROJ IZBOVÝ BYT ZA ÚČELOM PÔŽIČIEK NA HYPOTÉKY ……………. …… ..…

Charakteristika predmetu posúdenia …………………………. ………

ZLEPŠENIE HODNOTENIA KOLATERÁLU ………………….

ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV ……. ……………………

DODATOK A. Informácie o posudzovanom objekte …………. ………

DODATOK B. Územie susediace s domom ………………………

DODATOK B. Exteriér domu a stav vchodu ………………

PRÍLOHA D. Stav obytných miestností kuchyne a chodby ……… .. ……

PRÍLOHA E. Stav kúpeľne ………………………………. ……… ..

PRÍLOHA G. Informácie o vybraných analógoch.

DODATOK I. Výpočet ceny bytu komparatívnym prístupom ...

V súčasnosti nadobúdajú v podmienkach hospodárskej stabilizácie po globálnej finančnej a hospodárskej kríze osobitný význam opatrenia zamerané na zdokonalenie nástrojov, ktoré umožňujú predovšetkým riešenie naliehavých problémov v ekonomike a spoločnosti. Medzi tieto nástroje patrí systém hypotekárnych úverov, ktorý je súčasťou úverového a finančného systému krajiny a ktorý je zameraný na riešenie bytovej otázky v spoločnosti. Vytvorenie efektívneho systému hypotekárnych úverov v krajine je definované na úrovni vlády Ruskej federácie ako jeden z prioritných smerov štátnej politiky.

V tejto súvislosti má osobitný význam kvalitný proces posudzovania trhovej hodnoty nehnuteľností určených na bývanie v systéme hypotekárnych úverov, ktorý je jedným zo sprievodných, pomocných procesov pri vydávaní hypotekárnych úverov. Okrem toho je čoraz viac potrebné kompetentné a objektívne hodnotenie hodnoty nehnuteľností na bývanie a inštitúcia oceňovania majetku si zase vyžaduje zlepšenie: na hodnotenie neexistuje informačná základňa, odborné školenie odhadcov v Rusku ešte nemá dosiahol svetovú úroveň. Tieto faktory určovali relevantnosť témy diplomovej práce.

Hodnotenie na účely kolaterálu je jedným z najrelevantnejších aspektov praktického použitia teórie hodnotenia, pretože ide o jeden z najžiadanejších druhov služieb na trhu oceňovania.

Účelom posúdenia je ukázať skutočnú hodnotu nehnuteľnosti. Cena nehnuteľností môže napokon stúpať alebo klesať v závislosti od okolností na trhu.

Stupeň vypracovania problému. Otázky ocenenia kolaterálu sú zvažované v prácach takých vedcov, ako sú: A.G. Gryaznova, M.A.Fedotova, E.I. Lobanov, A. Baktimirova, M. Trofimova, S. V. Gribovsky a dalsi. Použili sa tiež normatívne akty - jednak všeobecného charakteru, jednak tie, ktoré upravujú bankové činnosti. ... Na internete sú aktuálne informácie o týchto problémoch. Avšak hlavný dôraz pri písaní tejto práce bol kladený na periodiká, v ktorých sú problematika poskytovania úverov vrátane hypotekárnych úverov dostatočne podrobne spracovaná a čo je najdôležitejšie, sú poskytované najnovšie a relevantné údaje, vrátane štatistických.

Cieľom práce je študovať právny základ a metodický základ pre hodnotenie kolaterálu v Ruskej federácii, ako aj vypočítať trhovú hodnotu objektu na účely hypotekárneho úveru.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vyriešiť nasledujúce úlohy:

- analyzovať teoretické základy oceňovania nehnuteľností na hypotekárne účely

- ilustrovať oblasti použitia a obmedzenia metód a prístupov k oceňovaniu nehnuteľností na účely hypotéky.

- analyzovať počiatočné informácie, zoskupiť získané údaje, urobiť stručný prehľad o trhu nehnuteľností k dátumu ocenenia

- vypočítať trhovú hodnotu budovy skladu na účely kolaterálu

- zdôvodniť a vykonať súhlas s výsledkami posúdenia trhovej hodnoty budovy skladu na účely záložného práva

Získať celý text Pripravte sa na skúšku Nájsť prácu Absolvujte kurz Cvičenia a školenia pre deti

- opísať odporúčania pre oceňovanie nehnuteľností na účely hypotéky.

Predmetom výskumu sú nehnuteľnosti ako predmet zabezpečenia hypotekárnych úverov.

Predmetom výskumu sú konkrétne formy finančných a organizačných vzťahov vznikajúcich v procese hodnotenia nehnuteľností určených na bývanie na účely hypotekárneho úveru.

Prístrojový a metodický aparát výskumu. Na zdôvodnenie teoretických pozícií a vypracovanie praktických odporúčaní sa použili vedecké nástroje, najmä výskumné metódy ako pozorovanie, zoskupovanie a porovnávanie.

Informačnú a empirickú základňu tvorili legislatívne akty Ruskej federácie a jednotlivých subjektov Ruskej federácie, medzinárodné, európske a národné štandardy oceňovania, federálny zákon „O činnostiach oceňovania v Ruskej federácii“ zo dňa 01.01.01, Federálny oceňovací štandard „Všeobecné koncepcie oceňovania, prístupy a požiadavky na oceňovanie“ (FSO č. 1) federálneho hodnotiaceho štandardu „Účel oceňovania a druhy hodnoty“ (FSO č. 2) federálneho hodnotiaceho štandardu „Požiadavky na hodnotiaca správa “(FSO č. 3). Federálny oceňovací štandard „Stanovenie katastrálnej hodnoty predmetov nehnuteľností“ (FSO č. 4) Federálny oceňovací štandard „Druhy preskúmania, postup pri jeho vykonávaní, požiadavky na znalecký posudok a postup pri jeho schvaľovaní“ (FSO č. 5) Federálny štandard pre hodnotenie „Požiadavky na úroveň znalostí samoregulačných odborných organizácií odhadcov (FSO č. 6)“, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, fakty a údaje publikované v odbornej literatúre, internetových zdrojoch, analytických materiáloch. Táto práca sa skladá z troch kapitol, z ktorých každá podrobne popisuje tému diplomovej práce.

Práca obsahuje úvod, tri kapitoly, záver, bibliografický zoznam 45 titulov, 7 príloh, ktoré obsahujú 3 tabuľky s výpočtami predmetu hodnotenia, informácie o analógoch.

KAPITOLA 1 . TEORETICKÝ ZÁKLAD HODNOTENIA NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚČELY PÔŽIČIEK DO HYPOTÉK

1.1 Pojem kolaterál pri hypotekárnych úveroch

Pojem „zástava“ je známy už z čias rímskeho práva, ktorý sa používal ako práva na veci iných ľudí. Na počiatočných úrovniach vývoja rímskeho práva bol typ zástavy fiduciya, čo neznamenalo nič iné ako predaj zastavenej veci s právom na jej vyplatenie [1]. Ďalším, rozvinutejším typom kolaterálu bol pygnus. Zástavou typu pygnus dlžník previedol vec na veriteľa, aby zabezpečil dlh, nie však do vlastníctva, ako je tomu u fiduciára, ale do držby [2].

Najdokonalejšou formou zabezpečenia v našej dobe je hypotéka. V prípade hypotéky zostal predmet zastaveného majetku vo vlastníctve majiteľa a neprešiel na veriteľa. Pojem „hypotéka“ sa v Grécku prvýkrát objavil na začiatku 6. storočia. Pred Kr e. Starí Gréci tak určili formu zodpovednosti za veriteľa svojej krajiny. Na hranici majetku dlžníka, ktorý sa zaviazal ako kolaterál, bol umiestnený stĺp s nápisom, ktorý dal ostatným vedieť, že tento majetok poskytuje dlh. Takýto stĺp sa nazýval „hypotéka“, v preklade zo starogréčtiny ako „podpora“, „podpora“ [3]. Slovo „hypotéka“ sa stále používa v niekoľkých významoch. Najprv sa používa na označenie formy záložného práva so zastavením záložného veriteľa bez ohľadu na to, či je predmetom záložného práva hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Po druhé, určiť osobitné vlastnícke právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, ktoré umožňuje zabezpečiť pohľadávky veriteľa dispozíciou s hypotekárnym predmetom. Po tretie, v mnohých právnych systémoch, vrátane ruského, sa používa výlučne na označenie záložného práva na nehnuteľnosť.

V ruskom práve sa sľub vyvinul veľmi rýchlo a prešiel dlhým vývojom, počnúc staroruským sľubom [4], kde bola stopa stopy rímskeho fiduciára, až po ten moderný zakotvený v Ch. 23 Občianskeho zákonníka a v rade ďalších normatívnych právnych aktov, kde sa zástava predstavuje ako vedúca forma zástavy, pričom sa zastavený majetok ponecháva v držbe záložcu.

Pod zástavou je potrebné rozumieť právny vzťah, počas ktorého má veriteľ v prípade nesplnenia alebo nesprávneho splnenia záväzku zabezpečeného zástavou právo na hotovostnú platbu z hodnoty založenej nehnuteľnosti. hlavne iným veriteľom, ktorí sú zriadení zákonom (článok 334 ods. 1 občianskeho zákonníka).

Zástava má funkciu ručiteľa, pretože majetok, na ktorého náklady je možné uhradiť majetkové pohľadávky veriteľa, sa mu poskytuje pred vznikom skutočnosti, že dlžník nie je schopný platiť [5].

Z pohľadu advokáta sa pod zástavou pri prijatí pôžičky rozumie ustanovenie právnej väzby medzi záložcom a cudzím majetkom, vďaka čomu má záložca zákonnú možnosť vyťažiť zo založenej nehnuteľnosti svoju výmennú hodnotu bez ohľadu na túžba dlžníka [6]. Výsledkom je, že podstata záložného práva ako ručiteľa spočíva v tom, že v prípade nesplnenia alebo nesprávneho splnenia záväzku zabezpečeného záložným právom má veriteľ právo požadovať od hodnoty založeného majetku hotovostnú platbu.

Pohľadávka zabezpečená záložným právom musí mať peňažný charakter. Všimnite si, že v čl. 337 Občianskeho zákonníka sa opisuje, že pokiaľ nie je v zmluve schválené inak, zástava zaručuje splnenie požiadaviek v rozsahu, v akom má v čase uspokojenia, a to úroky, prepadnutie, úhradu strát spôsobených oneskorením plnenia , a tiež uhrádza potrebné výdavky záložného veriteľa na údržbu založenej veci ... Poznamenávame tiež, že objem pohľadávok zabezpečených záložným právom je oveľa väčší, ak je predmetom záložného práva nehnuteľnosť. Na náklady založenej nehnuteľnosti má záložca právo na náhradu výdavkov na jej údržbu a ochranu, na splácanie dlhu záložcu za dane, poplatky alebo poplatky za služby spojené s týmto majetkom.

Najatraktívnejším typom zabezpečenia pre banku a inú úverovú inštitúciu je hypotéka (zástava nehnuteľností). Je to spôsobené tým, že každá zastavená transakcia je nevyhnutne zaregistrovaná štátnymi orgánmi, preto je zaručená zákonnosť takejto transakcie a bezpečnosť založeného majetku. Využitie tohto typu zabezpečenia je u nás výrazne ťažké. Je to z dôvodu významných rozporov v existujúcom právnom rámci, absencie množstva osobitných právnych aktov, ako aj zložitosti a vysokých nákladov na jeho implementáciu.

Získať celý text Pripravte sa na skúšku Nájsť prácu Absolvujte kurz Cvičenia a školenia pre deti

V súčasnosti sú hypotéky v Rusku upravené v časti 1 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie, zákone Ruskej federácie z 1. 1. 2001 „Na zástavu“ (v časti, ktorá nie je v rozpore s občianskym zákonníkom), federálnych zákonoch z 1. 1. 2001 .2001 „O hypotéke“ (záložné právo na nehnuteľnosť), zo dňa 01.01.2001 „O štátnej registrácii práv k nehnuteľnostiam a transakciách s nimi“ a ďalšie.

Podľa súčasnej právnej úpravy patria medzi zastavené položky: pozemky, podniky, budovy, stavby, byty a iné objekty nehnuteľností.

Zvláštnosti právnej úpravy hypotéky na budovy, stavby, podniky obsahuje článok 69 zákona o hypotéke (hypotéka na nehnuteľnosť). Okrem toho v prvom odseku tohto pravidla existuje pravidlo priameho odkazu na doložku 2 čl. 340 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie.

V komentári k zákonu „O hypotéke“ sa uvádza, že „hypotéka na budovu alebo stavbu je povolená iba pri súčasnej hypotéke na tú istú zmluvu na pozemok, na ktorom sa nachádza táto budova, alebo na časť tejto budovy, alebo časť tejto stránky, ktorá funkčne poskytuje založený objekt, alebo patriaca záložnému právu na právo prenajať tento pozemok “. Záložné právo sa zároveň nevzťahuje na pozemok, na ktorý má záložca právo trvalého užívania.

Záväzok podniku je v modernej ruskej praxi pomerne zriedkavý. Je to spôsobené predovšetkým nedostatkom účinného mechanizmu na hodnotenie tohto majetku, ťažkosťami s jeho vykonávaním a ďalšími rovnako dôležitými faktormi (trvanie a vysoké náklady na dokončenie zmluvy, veľké množstvo potrebných dokumentov, atď.).

Majetkový komplex podniku, ak je založený, zvyčajne zahŕňa všetok hmotný a nehmotný majetok vrátane budov, stavieb, zariadení, inventára, surovín, hotových výrobkov, nárokov, výlučných práv atď. Podľa názoru mnohých právnikov je predmetom Záloha by nemala obsahovať zástavu finančných a ekonomických záväzkov podniku. Zástavný veriteľ zároveň nesmie mať žiadne právo nakladať s finančnými výsledkami podniku. Je to tak kvôli skutočnosti, že v opačnom prípade by zástavca stratil možnosť využiť najatraktívnejšiu stránku hypotéky - ekonomické využitie majetku na získanie príjmu ako zdroja finančných prostriedkov na platby podľa zmluvy o pôžičke.

Požiadavky osobnej povahy (napríklad autorské práva) tiež nemôžu byť zahrnuté v predmete záložného práva. Zloženie a ocenenie majetku sa navyše vykonáva na základe kompletnej inventúry. Je potrebné poznamenať, že zákon o inventúre, súvaha a stanovisko nezávislého audítora sú povinnými prílohami k hypotekárnej zmluve (článok 70 zákona o hypotéke).

Hodnotenie kolaterálu je jedným z najdôležitejších problémov pri uzatváraní transakcií poskytovania hypotekárnych úverov. V prípade hypotéky sa obvykle hodnotenie založenej veci uskutoční na základe dohody záložcu so záložcom. Je ľahké predvídať, že pre hypotéku je vhodnejšie, aby skóre nebolo príliš vysoké, pretože priamo súvisí s výškou poplatku za notára. Na druhej strane, veľkosť úveru závisí od posúdenia kolaterálu: čím menší je kolaterál, tým menší je úver.

V súlade s čl. 131 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie podlieha právo založiť nehnuteľnosť (hypotéku) štátnej registrácii. Systém štátnej registrácie transakcií s nehnuteľnosťami upravuje federálny zákon z 01.01.01 č. 000 „O štátnej registrácii práv k nehnuteľnostiam a transakciách s nimi.“ Ako celok, dôležitý krok k zlepšeniu trhu s nehnuteľnosťami, súčasný zákon súčasne obsahuje množstvo ustanovení, ktoré je potrebné upraviť. Jednou z hlavných etáp registračných činností je teda právne preskúmanie dokumentov a overenie zákonnosti transakcií s nehnuteľnosťami (článok 13 ods. 1 zákona o registrácii). Tento zákon zároveň neustanovuje zodpovednosť za nespravodlivé alebo neúplné overenie predložených dokladov. Podľa čl. 31 zákona je zodpovednosť za štátnu registráciu práv k nehnuteľnostiam a transakcie s nimi ustanovená iba za včasnosť a presnosť zápisov o práve k nehnuteľnostiam a transakciách s nimi do Jednotného registra, za úplnosť a autenticitu informácie vydané o právach k nehnuteľnostiam a transakciách s nimi, za presnosť a aktuálnosť poskytovania údajov (odsek 1), za skreslenie alebo stratu informácií o právach k nehnuteľnostiam a transakciách s nimi, zaregistrované v súlade so stanoveným postupom (bod 2). Zákon neustanovuje zodpovednosť za neúplné právne znalosti. Neprekvapuje, že už po zavedení tohto zákona sa uskutočnili stovky transakcií, ktoré boli následne vyhlásené za neplatné napríklad z dôvodu porušenia práv maloletých a maloletých a z iných dôvodov.

Je zrejmé, že pre kupujúceho je mimoriadne ťažké samostatne vykonať celý rad potrebných kontrol, preto je uloženie povinnosti právneho preskúmania dokumentov štátnemu orgánu úplne účelné, ale v takom prípade je rovnako dôležité ustanoviť pre určitú zodpovednosť za nesplnenie tejto povinnosti.

Bez ohľadu na to, že zákonodarca nestanovuje okamih vzniku záložného práva závislým od jeho registrácie v štáte, jeho najrýchlejšia implementácia je vždy tiež v záujme záložcu. Včasná štátna registrácia hypotéky slúži ako akési preventívne opatrenie proti možným kontroverzným situáciám, ktoré môžu otriasnuť právami záložcu: bez ohľadu na to, koľkokrát sa predmet hypotéky odcudzí, bez ohľadu na to, ako svedomití sú jej následní vyvlastňovatelia a nadobúdatelia, nikto z nich nebude môcť otriasť stavom bezpečnosti pohľadávok záložcu odkazmi na ich svedomitú neznalosť existujúceho vecného bremena nehnuteľností. Navyše, vďaka tejto zvláštnej sile zákona, ktorú mu dáva uznanie od štátu, je predmet hypotéky do určitej miery imobilizovaný, prirodzene obmedzený obratom svojich schopností - je len veľmi málo ľudí ochotných platiť za majetok , ktoré môžu byť čoskoro stratené bez akejkoľvek náhrady. V tomto zmysle je zo štátnej registrácie hypotéky nepravdepodobná samotná možnosť sporov založených na skutočnostiach, ktoré nastali po vzniku záložného práva.

5. februára 2004 boli prijaté ďalšie zmeny a doplnenia federálneho zákona „O hypotéke (záložné právo na nehnuteľnosť)“, ktorý vstúpil do platnosti 10. februára 2004 (federálny zákon z 5. februára 2004). Tieto zmeny sú zamerané hlavne na zlepšenie hypotéky na pozemky. Pri registrácii hypotekárnych vzťahov by notári mali venovať pozornosť nasledujúcim novinkám:

1) teraz je dovolené vyhotoviť a notársky overiť hypotéku a hypotekárnu zmluvu, ak sú predmetom záložného práva lesy (predtým to nebolo možné)

2) nie je dovolené mimosúdne uspokojiť pohľadávky záložného veriteľa na úkor založeného majetku, ak je predmetom hypotéky pozemok zložený z poľnohospodárskej pôdy (článok 55 ods. 2 zákona v znení neskorších predpisov) ). Uzavretie a notárstvo dohôd s takýmto subjektom sa tak stalo nemožným.

3) rozšírila sa kategória pozemkov, ktoré môžu byť predmetom hypotéky. Ak skôr - išlo iba o pozemky, pre ktoré zákon (ustanovenie 1 článku 62 zákona v starom vydaní) priamo stanovoval takúto možnosť (obmedzený zoznam), teraz je možné založiť všetky pozemky, pokiaľ sú nie je vylúčený z obratu alebo nie je obmedzený obratom. Predovšetkým bolo možné založiť poľnohospodársku pôdu z pôdy poľnohospodárskych organizácií, roľníckych (farmárskych) domácností a poľných pozemkov na osobné pomocné pozemky. Hypotéka na pozemky vo vlastníctve štátu alebo obce nie je povolená (článok 63 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov)


Overenie dokladov pre zalesnenú oblasť

V prvom rade musí kupujúci pozorne preštudovať všetky doklady. Vyžaduje to:

1. Zistite stav stránky

Na všetky operácie s lesnými plochami sa vzťahuje lesný zákonník a ďalšie príslušné zákony - pozemky v lese si nemôžete kúpiť, môžete si ich prenajať iba na obdobie 1 až 49 rokov.

Bezohľadní predajcovia konajú takto: na prenajatom území postavia chatu, predajú ju, „zabudnú“, aby kupujúceho upozornili na vlastníctvo pozemku Štátnym lesným fondom. Za takýchto okolností ho kupujúci nebude môcť zaregistrovať ako súkromné ​​vlastníctvo.

2. Zistite, či majú súdne orgány nejaké nároky voči developerovi?

Je dôležité skontrolovať, či nedošlo k porušeniu pravidiel v súvislosti s používaním lesného pozemku predajcom. Prípad sa niekedy zaregistruje na súde, ale právo vlastniť pôdu ešte nebolo oficiálne ukončené.

Existuje ďalší častý prípad - pri prevode pozemkov. Ak sa v priebehu pokusu zistí, že developer porušil pravidlá prevodu pozemku z lesného fondu do kategórie IZhS, bude sa stavba považovať za nelegálnu a kupujúcemu vzniknú straty.

3. V stavebnom povolení musí byť uvedená neprítomnosť stromov a iných výsadieb na stavenisku.

Pretože rúbanie čo i len jedného kríka v lese je zákonom prísne zakázané. Ak je miesto vysadené stromami, potom môžu vzniknúť vážne problémy s výstavbou domu na ňom.

Dôležité! Dôkladné preštudovanie všetkých dokumentov umožní v budúcnosti vyhnúť sa nielen zbytočným nákladom, ale aj ušetriť kupujúceho pred súdnymi kontrolami, pretože otázky využívania lesného hospodárstva upravuje lesnícky zákon Ruskej federácie a jeho porušenie môže viesť k významným pokuty a dokonca aj trestné stíhanie.

4. Venujte pozornosť tomu, ako blízko sú ďalšie obytné budovy

Mnoho kupujúcich prímestských domov si zámerne vyberá pozemky blízko lesa, pretože chcú súkromie a pokojný odpočinok. Prítomnosť susedov v okolí je v tomto prípade nežiaduca. Nedostatok súkromia v zalesnenej oblasti a ľudia, ktorí sú neustále v blízkosti, možno považovať za zásah do súkromného života majiteľa.

5. Ako ďaleko je vozovka, kontrolný bod alebo bezpečnostný bod?

Kontrolný bod sa zvyčajne nachádza vedľa hlavnej cesty, a to je hluk okolo idúcich automobilov, znečistenie ovzdušia. Aj keď pre mnohých majiteľov domov je to pozitívny faktor, pretože v skutočnosti ide o bezplatný nepretržitý dohľad nad ich majetkom.

6. Venujte pozornosť odľahčeniu miesta

Aké úžasné je mať svoj vlastný vidiecky dom na svahu lesa! Zhliadnite na scénické krajiny. Je však lepšie sa s takouto nehnuteľnosťou neponáhľať, pretože by mohli nastať problémy s prístupom k nej.

Ohodnoťte, aké pohodlné je ísť autom k domu v prípade požiaru alebo privolať sanitku. Ak nie je žiadna cesta alebo je príliš úzka a je zakázané rezanie vegetácie, bude neskoršie hľadanie cesty z tejto situácie veľmi ťažké a nákladné.

7. Pri kúpe chaty v zóne lesa nesmieme zabudnúť na starostlivosť o životné prostredie.

Je zrejmé, že hlavnými nepriateľmi lesa sú oheň a trosky.

Šírenie hmyzu môže tiež spôsobiť značné škody na lese aj majiteľovi domu. Okrem toho je potrebné sledovať stav výsadieb a ich vek, včasne vyrúbať zhnité stromy. To umožní zachovať cenné druhy rastlín.

Iba pri zohľadnení týchto „maličkostí“ sa môžete v budúcnosti zachrániť pred zbytočnými problémami a nákladmi.

Teraz však bol vybraný dom alebo pozemok, všetky právne problémy sú vyriešené. Ďalším krokom pred vypracovaním dokladu o kúpe / predaji je určenie všetkých výhod a nevýhod tejto akvizície.


Vlastnosti hypotéky na pozemky - záhrada a zeleninová záhrada

32. SKUTOČNÉ PRÁVA NA POZEMOK: KONCEPCIA A TYPY. SKUTOČNÉ PRÁVA NA VLASTNÍCTVO A POUŽÍVANIE OSTATNÝCH POZEMKOV. SLUŽBA

Skutočne správne - právo na zabezpečenie uspokojenia záujmov oprávnenej osoby ovplyvnením veci, ktorá je v oblasti jej ekonomického ovládnutia. Zákonne zabezpečené znaky skutočného práva:

1) právo nasledovať (právo nasleduje po veci)

2) absolútna podstata ochrany (ochranu vlastníckeho práva osoby, ktorá nie je vlastníkom, vykonáva ktorákoľvek osoba).

Zákon k vlastníckym právam týka sa:

1) vlastnícke právo, právo dedeného doživotného vlastníctva k pôde

2) právo na trvalé (neobmedzené) užívanie pôdy

3) právo na hospodárske riadenie

4) právo na prevádzkové riadenie

Majetkové práva okrem toho zahŕňajú právo člena družstva na družstevný byt pred jeho odkúpením, právo založiť nehnuteľnosť, právo rodinných príslušníkov vlastníka priestorov tieto priestory užívať.

Súčasná legislatíva neposkytuje klasifikáciu vlastníckych práv.

Poskytnutie pozemkov na trvalé (neurčité) využitie je možné pre štátne a obecné inštitúcie, federálne štátne podniky, štátne orgány a miestne orgány na základe rozhodnutia štátneho alebo mestského orgánu oprávneného tieto rozhodnutia prijímať. Pozemky na trvalé (neobmedzené) využitie sa občanom neposkytujú.

Nový zákon o pôde neumožňuje nadobúdanie pozemkov na základe práva občanov na doživotné dedičné vlastníctvo. Tí občania, ktorí majú pozemky v zdedenom doživotnom vlastníctve, majú právo ich nadobudnúť do vlastníctva.

Nevoľníctvo - právo na obmedzené využitie pozemkov iných osôb. Vecné bremeno sa zriaďuje dohodou medzi osobou požadujúcou zriadenie vecného bremena a vlastníkom pozemku, v niektorých prípadoch je vecné bremeno ustanovené súdom. Vecné bremeno sa na žiadosť vlastníka pozemku ukončí, ak pominuli dôvody na zriadenie vecného bremena.

Poddanské práva občanov - samostatné, striktne definované práva zakotvené v zákone alebo na základe dohody s vlastníkom, ktoré sa týkajú užívania pozemkov iných ľudí, ktoré sú obmedzené na konkrétne ekonomické alebo spotrebiteľské potreby (prechod alebo prejazd susedným pozemkom, zásobovanie vodou atď.) Vlastník pozemku zaťaženého vecným bremenom má právo požadovať od osôb užívajúcich vecné bremeno primeranú platbu za užívanie pozemku. Po ukončení dôvodov na užívanie vecného bremena ho možno ukončiť na žiadosť vlastníka pozemku. V prípade prevodu práv na pozemok zaťažený vecným bremenom sa vecné bremeno ponechá inej osobe (článok 275 občianskeho zákonníka). Existujú súkromné ​​a verejné služby.

Súkromné ​​vecné bremeno - vecné bremeno, ktoré zabezpečuje záujmy jednej osoby alebo malej skupiny osôb (napríklad priechod alebo prechod susedným úsekom).

Verejné bremeno - vecné bremeno zabezpečujúce záujmy spoločnosti (napríklad kladenie elektrického vedenia). Verejné vecné bremeno je ustanovené zákonmi alebo inými regulačnými právnymi aktmi Ruskej federácie, subjektmi, ktoré ich tvoria, Ruskými federáciami, regulačnými právnymi aktmi miestnych vlád.


Ak existuje sporná hranica, čo robiť?

Ako už bolo uvedené vyššie, ak priľahlé pozemky nie sú zapísané v katastrálnom operáte, spory sa riešia pri podpise dohody (pri určení hraníc) alebo na súde.

Ak už bola v katastri zohľadnená hranica medzi vlastníkmi a v teréne sú otázky o jej prechode, existuje niekoľko možností riešenia sporov:

 • Prvým a najjednoduchším je zistiť, s akou chybou boli hranice vašich pozemkov stanovené na katastri. Najmä pokiaľ ide o 10-30 centimetrov. Viac o tomto nižšie.
 • Druhým spôsobom je privolanie katastrálneho inžiniera, ktorý na základe výpisu z USRN vykoná naturálne odstránenie hraníc pozemku. To znamená, že bude označovať na teréne, kadiaľ prechádza hranica lokality. Tento postup je dosť drahý, ale budete si istí svojimi hranicami.

 • Tretie je poradie pozemkového prieskumu. Opäť to robí katastrálny inžinier. Tento postup už bude stáť od 15 000 rubľov. Zahŕňa nielen definíciu „vinníka“ v spore o hranice, ale aj odporúčania na odstránenie príčin nezhôd.
 • Štvrtý zahŕňa konanie pred súdom. Ak z prvých troch metód vyplýva rozumný dialóg medzi príbuznými používateľmi a mierové riešenie sporu, potom je spor cestou nezlučiteľných sporov. Nie je žiadnym tajomstvom, že toto je časovo najnáročnejší a najdrahší spôsob určenia hraníc vášho vlastného webu. A s najväčšou pravdepodobnosťou sa to nezaobíde bez súdnoznaleckej skúšky územia. Náklady na prácu na jeho implementácii budú najmenej 40 000 rubľov. Neponáhľajte sa preto obrátiť na súd - je ľahšie viesť mierové rokovania.

Vráťme sa k prvej možnosti. Je dôležité vedieť, kedy sú spory skutočne nepodložené. A tu vystupuje do popredia veľmi dôležitá otázka: ako presne by sa mali určiť hranice pozemkov.


Príprava pozemku na stavbu: kam ísť?

Môžete požiadať o službu skládkovania pozemku spoločnosti Dachny Uyut Plus. Vykonávame svoju prácu na území Moskvy a moskovského regiónu a ponúkame našim zákazníkom výhodné podmienky spolupráce:

Na obrázku: zdvíhací proces

 • Máme k dispozícii vlastný vozový park so špeciálnym vybavením - rýpadlá, nákladné vozidlá, buldozéry a ďalšie špeciálne stroje potrebné na vykonávanie pozemných prác.
 • Náš personál zamestnáva skúsených odborníkov, ktorí rýchlo a rýchlo plnia a vyrovnávajú plochy v súlade so správnou technológiou a bezpečnostnými opatreniami.
 • Stanovili sme prijateľné ceny našich služieb. Cena závisí od toho, aký materiál sa použije na plnenie, od množstva práce, od územného umiestnenia stránky. Ak chcete zistiť predbežné náklady na prácu, môžete zanechať žiadosť na webovej stránke. Presná cena je vypočítaná po posúdení stránky našim špecialistom.
 • Efektívnosť práce. V štádiu podpisu zmluvy naši špecialisti hodnotia objem nadchádzajúcich operácií a stanovujú podmienky, za ktorých je možné ich skutočne vykonávať, v maximálnej kvalite. Striktne dodržiavame všetky termíny.
 • Zabezpečenie kvality a pohodlné spôsoby platby za služby (hotovostné a bezhotovostné platby).

Zasypanie pozemku pre dom je len samostatná služba, ktorú môžeme vykonávať samostatne alebo v spojení s inými stavebnými prácami: položenie základov, stavba, inštalácia komunikácií, dokončovacie práce a podobne. Zavolajte nám a my vám poradíme podrobnejšie.


Pozri si video: Hypotéka na stavbu domu na co se připravit?


Komentáre:

 1. Secgwic

  Myslím, že sa mýlite.

 2. Gokinos

  Cool nočný stolík

 3. Ephron

  I'm waiting for the continuation of the post ...;)

 4. Cahal

  Wow, I spat on this blog about 3 months ago, sales did not think that someone was commenting here :) Actually, there is nothing to discuss from the proposed, for the sake of the test it was added;)) Will they seriously engage in this blog ...

 5. Maureo

  It is agreeable, this magnificent thought has to be precisely on purposeNapíšte správu


Predchádzajúci Článok

Ako dezinfikovať, klíčiť a zasiať semená papriky

Nasledujúci Článok

Rastliny vs zombie záhradné vojny xbox one porovnanie cien